LogowanieMap of Poland
Wartosc
Baza_danych
O projekcie PDF Drukuj Email

Wymagania społeczeństwa związane z funkcjonalnością, trwałością, energooszczędnością i bezpieczeństwem obiektów powodują konieczność poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie materiałowym i technologicznym. Jednocześnie poszukiwane są rozwiązania, które pod względem ekonomicznym (kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych) zaspokajałyby potrzeby zarówno dużych inwestorów prywatnych i publicznych, jak i małych inwestorów prywatnych.

Program realizowany jest w ramach: Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1 - „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 10 jednostek naukowo badawczych prowadzących działalność w zakresie przedmiotowym projektu. Wszyscy członkowie konsorcjum to renomowane jednostki naukowo-badawcze. Wszystkie uczelnie i instytuty zdolność organizacyjną i finansową oraz doświadczenie do zapewnienia trwałości przedsięwzięcia. Wszystkie instytucje, które będą wchodziły w skład konsorcjum są jednostkami badawczo rozwojowymi, których działalność koncentruje się m.in. na:

 • prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
 • upowszechnianiu i wdrażaniu wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Gwarantuje to pewność wykonania projektu pod względem instytucjonalno-prawnym. Liderem Projektu jest Politechnika Łódzka, która jest zobowiązana do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy o utworzeniu Konsorcjum, przy dołożeniu należytej staranności w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Partnerzy udzielili Politechnice Łódzkiej pełnomocnictwa do podpisania w ich imieniu wniosku o dofinansowanie Projektu, Umowy o dofinansowanie Projektu oraz do zawierania w ich imieniu Aneksów do Umowy o dofinansowanie Projektu, których zawarcie jest konieczne ze względu na realizację celu Projektu.

Rezultatami Projektu będą:

 • wdrożenia przemysłowe powstałe w wyniku realizacji strategicznych programów badawczych,
 • komercjalizacja wybranych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej,
 • nowe utworzone miejsca pracy (EPC),
 • nowe utworzone etaty badawcze,
 • zgłoszenia patentowe jako efekt realizacji przedsięwzięcia,
 • publikacje naukowe,
 • stopnie naukowe uzyskane przez osoby realizujące projekt,
 • wyniki prac badawczych, które zostaną odpłatnie udostępnione (sprzedane) zainteresowanym podmiotom na zasadach rynkowych,
 • wyniki prac badawczych, które nieodpłatnie zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom (osobom).
 
Politechnika_Łódzka Politechnika_Śląska Poitechnika Gdańska Politechnika Świetokrzyska Politechnika Krakowska Politechnika wrocławska Politechnika warszawska Szkoła Główna Służby Pożarniczej Uniwersytet Łódzki Instytut Techniki Budowlanej