Praktyki zawodowe

Informacje i dokumenty
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez studentów
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk:

1. Jakie są formy odbywania praktyk?

 • Zgodnie z Regulaminem są różne formy odbywania praktyk. Najczęstsze to praktyka odbywana poprzez skierowanie z uczelni, praca zawodowa (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Student posiadający uprawnienia budowlane może uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie złożonego wniosku. Minimalny czas odbywania praktyk jest zależny od kierunku i stopnia studiów i jest taki sam bez względu na formę odbywania praktyk (szczegóły: Regulamin, Ramowe programy praktyk).

2. Co muszę zrobić przed rozpoczęciem praktyk?

 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie skierowania student przed odbyciem praktyk zobowiązany jest do podpisania porozumienia (zał. 5) przez zakład pracy i przedstawiciela PŁ. Przed podpisaniem porozumienia (zał. 5) przez przedstawiciela PŁ student musi dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW na okres obowiązywania porozumienia oraz określić w jakiej firmie będzie odbywał praktyki. Należy przedstawić dokumenty firmy wydrukowane z KRS (w trosce o środowisko tylko strony zawierającą nazwę firmy oraz zakres działalności) lub CEIDGPraktyka odbyta bez uprzedniego zawarcia porozumienia nie będzie podstawą do zaliczenia. Zawarcie porozumienia realizowane jest dwuetapowo: najpierw należy zgłosić się do opiekuna praktyk następnie do pełnomocnika dziekana.
 • Opiekunami praktyk są:

 dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz – studenci Architektury,

dr inż. arch. Maria Dankowska studenci Rewitalizacji Miast,

dr inż. Maciej Grzywacz studenci Inżynierii Środowiska (Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska),

dr inż. Anna Hummel studenci Gospodarki Przestrzennej (Planowania Przestrzennego),

dr inż. Łukasz Krawczyk studenci Budownictwa.

O zaliczeniu praktyki decyduje Pan Prodziekan ds. Studenckich - dr inż Jakub Miszczak, prof PŁ.

 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie ma potrzeby zgłaszania rozpoczęcia praktyk. Proszę zwrócić uwagę, aby wykonywana praca odpowiadała zajęciom określonym w Ramowym Programie Praktyk dla odpowiedniego kierunku. Konieczne jest ubezpieczenie się w zakresie OC i NNW na czas odbywania praktyk.

3. Co muszę zrobić po odbyciu praktyk, aby uzyskać zaliczenie?

Należy przedłożyć stosowne dokumenty zgodnie z Regulaminem opiekunowi praktyk, w szczególności:

 • osoby odbywające praktykę na zasadzie skierowania: wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10 uzupełniony czcionką Times New Roman), uprzednio podpisane porozumienie (zał. 5)dokumenty firmy wydrukowane z KRS (w trosce o środowisko tylko strony zawierającą nazwę firmy oraz zakres działalności) lub CEIDG,potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW, zaświadczenie o szkoleniu BHP (zał. 6)zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej oraz ocena pracy studenta (zał. 7), wypełniony dziennik praktyk (zał. 8)podanie o zaliczenie praktyk (zał. 9);
 • osoby odbywające praktykę na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło): wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10 uzupełniony czcionką Times New Roman), umowa o pracę / zlecenie / o dzieło / o staż / świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę, wypełniony dziennik praktyk (zał. 8), dokumenty firmy wydrukowane z KRS lub CEIDG, potwierdzenieubezpieczenia OC i NNW, podanie o zaliczenie praktyk (zał. 9);
 • osoby odbywające praktykę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej: wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10, uzupełniony czcionką Times New Roman), dokumenty rejestracyjne firmy ( wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy prawnej), podanie o zaliczenie praktyk (zał. 9).
 • osoby posiadające uprawnienia wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej (zał. 10, uzupełniony czcionką Times New Roman), kopia decyzji o nadaniu uprawnień / zaświadczenie o byciu członkiem Izby Inżynierów Budownictwa / Izby Architektów, podanie o zaliczenie praktyk (zał. 9).

Dokumenty należy złożyć przed upływem terminu (patrz poniżej) w koszulce/skoroszycie/teczce przezroczystej w dokładnie takiej kolejności jak została wypisana powyżej.

4. Kiedy odbywają się konsultacje osób odpowiedzialnych za praktyki (semestr letnim 2018/19)?

 • dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz – studenci Architektury,
 • dr inż. arch. Maria Dankowska studenci Rewitalizacji Miast,
 • dr inż. Maciej Grzywacz studenci Inżynierii Środowiska (Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska),
 • dr inż. Anna Hummel studenci Gospodarki Przestrzennej (Planowania Przestrzennego),
 • dr inż. Łukasz Krawczyk – wedle informacji na platformie WIKAMP w przedmiocie Praktyka zawodowa

5. Dokumenty związane z praktykami można przekazać osobom odpowiedzialnym za praktyki:

 • dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz - osobiście
 • dr inż. arch. Maria Dankowska - osobiście
 • dr inż. Maciej Grzywacz - najlepiej na konsultacjach osobiście w pok. 347 lub w sekretariacie Instytutu I612 pok. 302
 • dr inż. Łukasz Krawczyk - biuro katedry p. 203 B7, na portierni, osobiście na konsultacjach

6. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty, aby uzyskać wpis w bieżącym semestrze?

Wedle informacji na platformie WIKAMP w przedmiocie Praktyka zawodowa Dokumenty dostarczone po wyznaczonych terminach będą rozpatrywane w kolejnym semestrze.

7. Złożyłem kompletne dokumenty, nie mam wpisu w systemie.

Zaliczenia do systemu wpisuje dr inż. Łukasz Krawczyk do 15. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (jeśli dokumenty zostały złożone do 31. marca będą wpisane do 15. kwietnia, a jeśli 1. kwietnia zaliczenie w systemie pojawi się do 15 maja). Jeśli po upływie tego terminu nie ma zaliczenia proszę o kontakt mailowy. Wyjątkiem od tej reguły będą okresy urlopowe.

8. Co jeśli chcę odbyć więcej praktyk niż to wynika z programu studiów?

Można tak zrobić, jest to mile widziane.

Jeśli informacja o dodatkowych praktykach ma się znaleźć w suplemencie do dyplomu wydawanego na koniec studiów należy dopełnić następujących formalności:

 • wystąpić z wnioskiem do Dziekana z prośbą o zgodę na dodatkowe praktyki,
 • po uzyskaniu zgody Dziekana przyjść podpisać porozumienie/zatrudnić się w firmie,
 • zgłosić się dokumentami po zaliczenie praktyk.

9. Co to znaczy, że mam odbyć 12 tygodni praktyk?

Tydzień praktyk rozumiany jest jako 40 godzin pracy w tygodniu. Dla odbycia 12 tygodni praktyk należy przepracować 12 x 40 = 480 godzin. Jeśli tygodniowy czas pracy jest krótszy niż 40h należy odbywać praktyki przez proporcjonalnie dłużej. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na święta urlopy i zwolnienia przepracowanie 480 godzin zazwyczaj wymaga pracy dłuższej niż 12 tygodni. Jednocześnie przyjęto zasadę, że maksymalny uznawany  do zaliczeń na wydziale tygodniowy czas pracy to 40 godzin.

10. Odbyłem praktyki dłuższe niż to wynika z minimalnego długości praktyk

Prosimy o wpisywanie na stronę tytułową długości praktyk wynikającej z regulaminu. Jako dodatkowe praktyki mogą być uznane tylko praktyki wcześniej zgłoszone – patrz pkt. 8.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin praktyk

Zał. 1a. Ramowy program - Budownictwo 1 stopień

Zał. 1. Ramowy program - Budownictwo 2 stopień

Zał. 2a. Ramowy program - Architektura 1 stopień

Zał. 2 Ramowy program - Architektura 2 stopień

Zał. 3a. Ramowy program - IS 1 stopień

Zał. 3. Ramowy program - IS 2 stopień

Zał. 4a. Ramowy program - GP 1 stopień

Zał. 4. Ramowy program - GP 2 stopień

Zał. 5. Porozumienie

Zał. 6. Zaświadczenie bhp

Zał. 7. Zaświadczenie odbycia praktyki

Zał. 8a Dziennik

Zał. 8b Dziennik

Zał. 9. Podanie o zaliczenie praktyk

Zał. 10a  wniosek

Zał. 10b  wniosek

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.