Działalność naukowa

W działalności naukowej Katedry można wyróżnić kilka okresów, związanych z osobą inspirującą badania. Profesor Władysław Kuczyński był inicjatorem badań związanych z technologią betonów, siatkobetonem i kontynualną teorią żelbetu. W tym okresie pracownicy Katedry służyli doradztwem w realizacji betonowania szybów kopalni miedzi w Lubiniu i Polkowicach. Wiele opracowanych przez nich nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających terminowe realizacje inwestycji, wdrożono wtedy na tej prestiżowej budowie.
Tematyka badawcza prowadzona za czasów profesora Tadeusza Godyckiego–Ćwirko to badania doświadczalne z dziedziny mechaniki betonu, a mianowicie: ścina-nia, odkształcalności i nośności belek żelbetowych i częściowo – sprężonych, tarcz, wsporników, słupów uzwojonych   i ustrojów płytowo – słupowych. Te ostatnie bada-nia pozwoliły na realizację prototypowego budynku mieszkalnego wzniesionego w Łodzi na osiedlu Widzew – Wschód. Pracownicy Katedry dr inż. Jan Kozicki i dr inż. Tadeusz Urban byli projektantami konstrukcji i prowadzili nadzór autorski nad realizacją tego obiektu.  W tym czasie w Katedrze zrealizowano także w ramach Pro-gramu Rządowego PR5 kompleksowe badania dotyczące technologii i właściwości betonu drobnoziarnistego – kierownikiem tego tematu był prof.. dr hab. inż. Artem Czkwianianc.

Ostatnie lata to przede wszystkim badania związane z betonami wysokiej wytrzymałości, technologią betonów nowej generacji oraz zastosowaniem włókien węglowych – materiałów CFRP do wzmacniania żelbetu. Tą drugą tematyką zajmowały się przede wszystkim prof. Maria Kamińska i dr inż. Re-nata Kotynia. Została w tym zakresie nawiązana współpraca z laboratorium EMPA w Zurychu, a pani  Renata  Kotynia została wybrana do Council of the  International Institute for FRP in Construction (Rada Naukowa międzynaro-dowej organizacji IIFC), jako jedyny reprezentant Polski oraz krajów Europy Wschodniej.
Pani dr inż.. Renata Kotynia była  również inicjatorką powołania, działającej od 2007 roku Polskiej Grupy IIFC (The International Institute for FRP in Construction (IIFC). Polska Grupa IIFC ma swoją siedzibę na Wydziale Budownictwa, Architektury i In-żynierii Środowiska PŁ, zrzesza około 40 członków z 11 uczelni i instytutów nauko-wych, producentów materiałów FRP, projektantów konstrukcji i wykonawców. Jest to obecnie najmłodsza organizacja działającą pod patronatem Komitetu Inżynierii Lądo-wej i Wodnej PAN. Powołana grupa ma szerzyć rozwój wiedzy o zastosowaniu kom-pozytów polimerowych w infrastrukturze budowlanej.

O zaangażowaniu pani Renaty Kotynii w tematykę badań elementów żelbetowych wzmocnionych materiałami kompozytowymi FRP świadczy przyznanie jej prestiżo-wej, międzynarodowej nagrody „the IIFC Distinguished Young Researcher Award”, którą odebrała 20 lipca 2008 w Zurychu.

W roku 1991 Katedra rozpoczęła działalność wydawniczą. Jest to seria Zeszytów Naukowych pt. „Badania doświadczalne elementów i konstrukcji betonowych” obej-mująca sprawozdania z badań eksperymentalnych realizowanych w Laboratorium Katedry. Do tej pory ukazało się 16 zeszytów, w których zamieszczono sprawozdania z badań: monolitycznych węzłów ram portalowych, tarcz, ustrojów ramowych, ustro-jów płyta – słup, przebicia, słupów, elementów prętowych z betonów wysokowarto-ściowych, elementów żelbetowych poddanych skręcaniu, belek wzmocnionych ta-śmami CFRP, skurczu i pełzania betonów samozagęszczalnych. Za realizację pomysłu wydawniczego Zespół autorski Katedry otrzymał w roku 1995 Wyróżnienie Specjalne Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
W wyniku reorganizacji związanej z powrotem do struktury katedralnej hala tech-nologiczna Wydziału, funkcjonująca jako laboratorium centralne, została włączona do Katedry Budownictwa Betonowego jako Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Od tego momentu następuje szybki rozwój laboratorium badawczego – doposażenie aparaturowe, doskonalenie technik badawczych, selekcja i szkolenie pracowników technicznych. Wszystkie te poczynania zmierzały do jedne-go celu – uzyskania przez laboratorium statusu Laboratorium Akredytowanego w Polskim Centrum Akredytacji. Ten cel został osiągnięty - Certyfikat PCA nr AB 536 laboratorium uzyskało w 2004r.

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.