Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania...

O projekcie

 

Projekt

"Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego"

"Development of a monitoring system, early warning and sustainable management for wastewater treatment plants minimizing pollutant emissions to the aquatic environment from the urbanized area"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.

Projekt realizowany jest w ramach umowy konsorcjum pomiędzy Politechniką Łódzką a Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.02-00-0060/17.

 

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie sytemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków, który umożliwi minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszarów zurbanizowanych. System ten umożliwi wczesne ostrzeganie oczyszczalni przed ewentualnym nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania i przeciążeniem hydraulicznym w okresie opadów atmosferycznych, częstym w przypadku kanalizacji ogólnospławnej.

Utworzony system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone zarządzanie oczyszczalną. Umożliwi on także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowanie do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i rosnących wymagań ochrony odbiornika.

Głównymi odbiorcami rezultatu projektu będą przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków miejskich. Efektem realizacji projektu będzie istotna innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków umożliwiająca znaczący postęp w kierunku jego w pełni zrównoważonego funkcjonowania, służąca ochronie środowiska i optymalizacji wydatków na ten cel.

 

Project description:

The aim of the project is to develop a monitoring system, early warning and sustainable management for sewage treatment plants, which will enable minimization of pollutant emissions to the aquatic environment from urbanized areas. This system will allow early warning of the sewage treatment plant against possible sudden inflow of toxic substances to the biological treatment process and hydraulic overload in the period of atmospheric precipitation, common in the case of a combined sewage system.

The system created will allow optimal control of purification processes and, as a result, sustainable waste management. It will also enable the visualization, archiving and reporting of data that can be used for further analyzes related to the modernization or extension of the facility and its adaptation to climatic changes, urbanization and growing protection requirements of the receiver.
 

The main recipients of the project's result will be municipal enterprises responsible for collection, transport and treatment of urban wastewater. The effect of the project implementation will be significant technological innovation in the wastewater discharge and treatment system, enabling significant progress towards its fully balanced functioning, serving the purpose of environmental protection and optimization of expenses for this purpose.

 

Kontakt

 

 

Projekty unijne

POIG

Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości

obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

 

REG CON

REGCON

Politechnika Łódzka jest partnerem w tym projekcie. Działania wynikające z tego partnerstwa realizowane są na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przez Katedrę Geotechniki I Budowli Inżynierskich.
Osobą, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z projektem jest Kierownik Katedry, dr hab. Inż. Marek Lefik, profesor PŁ.

Przedstawienie projektu:

REG CON jest dwuletnim projektem współ-finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (7PR) – działanie: MOŻLIWOŚCI, Regiony Wiedzy.

W angielskojęzycznej wersji tego opisu przedstawieni są partnerzy zagraniczni, współpracujący w jego ramach.

Kluczową myślą projektu jest wspieranie i rozpowszechnianie idei klastrów regionalnych w Europie, we współpracy z regionami europejskimi, w których klastry akie już powstały I zapisały się pozytywnie w życiu gospodarczym regionu. Takimi obszarami europejskimi, które mogą służyć za przykład sukcesu tej formy samoorganizacji przedsiębiorstw są (uczestniczący w projekcie REG CON w roli “mentorów”) Kraj Basków, Słowenia i Finlandia.

W ramach Projektu REG CON podjęto szereg działań, których rezultatem będzie powstanie klastra budowlanego „Budownictwo Polski Centralnej”.

Propozycja założenia klastra budowlanego powstała z inicjatywy małej grupy lokalnych partnerów, zaangażowanych w projekt REG CON. Następnie podjęta została kampania informacyjna wraz z prezentacją inicjatywy klastrowej, skierowana do przedsiębiorstw działających na rynku budowlanym. Działanie to można interpretować jako oddolne, ponieważ wynika ze spontanicznej inicjatywy podjętej przez firmy działające w sektorze.

Na początku projektu REG CON sprecyzowane zostały zarówno cele, które planuje się osiągnąć poprzez stworzenie klastra, jak i czynniki wpływające na powodzenie przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem było rozesłanie do potencjalnych członków klastra odpowiednio przygotowanej ankiety, która stanowiła podstawę rozpoznania rynku. Wyniki przeprowadzonego badania opublikowane zostały w formie dokumentu dzięki wsparciu
w ramach projektu „REG CON. Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów
w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca”. Celem badania było przede wszystkim sprawdzenie, czy lokalne przedsiębiorstwa i organizacje (głównie z województwa łódzkiego) są zainteresowane przystąpieniem do inicjatywy, identyfikacja potrzeb poszczególnych podmiotów oraz zebranie informacji o ich działalności badawczo-rozwojowej.

Wpływ na silniejszą identyfikację członków z inicjatywą klastrową oraz na mobilizację uczestników rynku budowlanego do działań proinnowacyjnych miały następujące działania:

  • Prezentacja inicjatywy klastrowej pt. „Klastry – wyzwanie dla europejskiego przemysłu budowlanego w obliczu globalnej konkurencji” podczas konferencji „Monitoring rynku budowlanego 2008”.
  • Spotkanie informacyjne połączone z warsztatami dla uczestników lokalnego rynku, które odbyło się 12-go grudnia 2008r. w Łodzi, w Auli Minor na Politechnice Łódzkiej. Uczestniczyło w nim ponad 50 przedstawicieli lokalnych firm i instytucji.
  • Zbieranie informacji o firmach zainteresowanych inicjatywą - potencjalnych uczestnikach klastra.
  • Opracowanie oferty technologicznej instytucji z sektora badawczo-rozwojowego i przedstawienie jej członkom klastra.
  • Lokalne spotkania członków klastra.

W ten sposób rozpoczęto proces rozwoju kapitału społecznego i wzajemnego zaufania wewnątrz powstającego klastra. Zbudowano początkową sieć powiązań i stworzono podstawy dla systemu wymiany informacji pomiędzy członkami, zatem pierwsze zadania konieczne do stworzenia klastra można uznać za zrealizowane.
W dotychczasowym rozwoju inicjatywy zmierzającej do stworzenia klastra budowlanego wiodącymi jednostkami są ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Kutno), Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. oraz Politechnika Łódzka. Szczegółowa lista zdeklarowanych członków klastra oraz członków potencjalnych przedstawiona została w załączniku.
Jednym z kluczowych działań był drugi warsztat dla zainteresowanych inicjatywą, zorganizowany 10ego czerwca 2009r. w Kleszczowie. Każdy uczestnik warsztatu przedstawił anonimowo indywidualne spostrzeżenia na temat problemów branży i jej szans rozwoju oraz oczekiwań z tytułu udziału w klastrze, co ujęto zostało w opublikowanym raporcie. Podczas spotkania wybrano również koordynatora klastra, którym została Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie.
Zadania do zrealizowania w najbliższej przyszłości to:
1.    Wypracowanie strategii dla klastra.
2.    Koordynacja zadań dla poszczególnych członków oraz wdrażanie strategii.
3.    Ustanowienie formy organizacyjnej dla powstającego klastra.
4.    Organizacja licznych warsztatów dla członków klastra w następujących obszarach tematycznych: zarządzanie, marketing i PR, zasoby ludzkie, technologie, finansowanie oraz internacjonalizacja.
Wszystkie wymienione działania wpisują się w role lokalnych partnerów, zaangażowanych w realizację projektu REG CON.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.