REG CON

REGCON

Politechnika Łódzka jest partnerem w tym projekcie. Działania wynikające z tego partnerstwa realizowane są na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przez Katedrę Geotechniki I Budowli Inżynierskich.
Osobą, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z projektem jest Kierownik Katedry, dr hab. Inż. Marek Lefik, profesor PŁ.

Przedstawienie projektu:

REG CON jest dwuletnim projektem współ-finansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (7PR) – działanie: MOŻLIWOŚCI, Regiony Wiedzy.

W angielskojęzycznej wersji tego opisu przedstawieni są partnerzy zagraniczni, współpracujący w jego ramach.

Kluczową myślą projektu jest wspieranie i rozpowszechnianie idei klastrów regionalnych w Europie, we współpracy z regionami europejskimi, w których klastry akie już powstały I zapisały się pozytywnie w życiu gospodarczym regionu. Takimi obszarami europejskimi, które mogą służyć za przykład sukcesu tej formy samoorganizacji przedsiębiorstw są (uczestniczący w projekcie REG CON w roli “mentorów”) Kraj Basków, Słowenia i Finlandia.

W ramach Projektu REG CON podjęto szereg działań, których rezultatem będzie powstanie klastra budowlanego „Budownictwo Polski Centralnej”.

Propozycja założenia klastra budowlanego powstała z inicjatywy małej grupy lokalnych partnerów, zaangażowanych w projekt REG CON. Następnie podjęta została kampania informacyjna wraz z prezentacją inicjatywy klastrowej, skierowana do przedsiębiorstw działających na rynku budowlanym. Działanie to można interpretować jako oddolne, ponieważ wynika ze spontanicznej inicjatywy podjętej przez firmy działające w sektorze.

Na początku projektu REG CON sprecyzowane zostały zarówno cele, które planuje się osiągnąć poprzez stworzenie klastra, jak i czynniki wpływające na powodzenie przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem było rozesłanie do potencjalnych członków klastra odpowiednio przygotowanej ankiety, która stanowiła podstawę rozpoznania rynku. Wyniki przeprowadzonego badania opublikowane zostały w formie dokumentu dzięki wsparciu
w ramach projektu „REG CON. Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów
w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca”. Celem badania było przede wszystkim sprawdzenie, czy lokalne przedsiębiorstwa i organizacje (głównie z województwa łódzkiego) są zainteresowane przystąpieniem do inicjatywy, identyfikacja potrzeb poszczególnych podmiotów oraz zebranie informacji o ich działalności badawczo-rozwojowej.

Wpływ na silniejszą identyfikację członków z inicjatywą klastrową oraz na mobilizację uczestników rynku budowlanego do działań proinnowacyjnych miały następujące działania:

  • Prezentacja inicjatywy klastrowej pt. „Klastry – wyzwanie dla europejskiego przemysłu budowlanego w obliczu globalnej konkurencji” podczas konferencji „Monitoring rynku budowlanego 2008”.
  • Spotkanie informacyjne połączone z warsztatami dla uczestników lokalnego rynku, które odbyło się 12-go grudnia 2008r. w Łodzi, w Auli Minor na Politechnice Łódzkiej. Uczestniczyło w nim ponad 50 przedstawicieli lokalnych firm i instytucji.
  • Zbieranie informacji o firmach zainteresowanych inicjatywą - potencjalnych uczestnikach klastra.
  • Opracowanie oferty technologicznej instytucji z sektora badawczo-rozwojowego i przedstawienie jej członkom klastra.
  • Lokalne spotkania członków klastra.

W ten sposób rozpoczęto proces rozwoju kapitału społecznego i wzajemnego zaufania wewnątrz powstającego klastra. Zbudowano początkową sieć powiązań i stworzono podstawy dla systemu wymiany informacji pomiędzy członkami, zatem pierwsze zadania konieczne do stworzenia klastra można uznać za zrealizowane.
W dotychczasowym rozwoju inicjatywy zmierzającej do stworzenia klastra budowlanego wiodącymi jednostkami są ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Kutno), Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. oraz Politechnika Łódzka. Szczegółowa lista zdeklarowanych członków klastra oraz członków potencjalnych przedstawiona została w załączniku.
Jednym z kluczowych działań był drugi warsztat dla zainteresowanych inicjatywą, zorganizowany 10ego czerwca 2009r. w Kleszczowie. Każdy uczestnik warsztatu przedstawił anonimowo indywidualne spostrzeżenia na temat problemów branży i jej szans rozwoju oraz oczekiwań z tytułu udziału w klastrze, co ujęto zostało w opublikowanym raporcie. Podczas spotkania wybrano również koordynatora klastra, którym została Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie.
Zadania do zrealizowania w najbliższej przyszłości to:
1.    Wypracowanie strategii dla klastra.
2.    Koordynacja zadań dla poszczególnych członków oraz wdrażanie strategii.
3.    Ustanowienie formy organizacyjnej dla powstającego klastra.
4.    Organizacja licznych warsztatów dla członków klastra w następujących obszarach tematycznych: zarządzanie, marketing i PR, zasoby ludzkie, technologie, finansowanie oraz internacjonalizacja.
Wszystkie wymienione działania wpisują się w role lokalnych partnerów, zaangażowanych w realizację projektu REG CON.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.