Studia podyplomowe

.

BIM - Studia podyplomowe

„BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych”

Uprzejmie informujemy, iż 22 lutego 2019 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska planowane rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe o nazwie „BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych”, prowadzone przez Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej."

Celem realizacji studiów jest przygotowanie osób związanych z architekturą, budownictwem oraz inżynierią środowiska do pracy na stanowiskach, wymagających znajomości komputerowych technologii wspomagania procesu inwestycyjnego. Zajęcia mają za zadanie doskonalić praktyczne umiejętności słuchaczy w zakresie pracy w wielobranżowych zespołach projektowych, wspomaganych technologiami BIM, a także przygotować ich do pełnienia funkcji koordynatora BIM w zespole. Z tego powodu większość zajęć przewidziano jako zajęcia praktyczne – laboratoria komputerowe, warsztaty i zajęcia projektowe.

Warunkiem wymaganym do przyjęcia na studia jest ukończenie studiów technicznych min. I stopnia na kierunku związanym z architekturą, budownictwem lub inżynierią środowiska.

Studia obejmują dwa semestry i 200 godzin zajęć.

Planowany czas trwania: od 30 marca 2019 r. do 29 marca 2020 r.

Koszt  to 5200 zł za dwa semestry (płatne w jednej lub dwóch ratach).

Warunkiem uruchomienia studiów jest ukonstytuowanie się 18-osobowej grupy uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata wpisowa wynosi 600 zł. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za drugi semstr studiów. W tytule wpłaty należy wpisać "SP-BIM"

Nabór trwa od 22.02.2019  do 27.03.2019 (lub do wyczerpania limitu miejsc).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Opis studiów podyplomowych

Nazwa studiów podyplomowych

BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych

Jednostka prowadząca studia

Instytut Architektury i Urbanistyki (I-35)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (B6)

Politechnika Łódzka (PŁ)

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów

Od 30 marca 2019 r. do 29 marca 2020 r.

Liczba semestrów

2 (dwa)

Liczba punktów ECTS

30 (trzydzieści)

Wymiar godzinowy

Ogólna liczba godzin dydaktycznych 200, w tym:

 • Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria) 68
 • Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 132

Uczestnicy

Kategorie uczestników

Studia skierowane są doprzedstawicieli zawodów, związanych z budownictwem lub zarządzaniem inwestycją (architekci, inżynierowie budownictwa – projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru).

Liczba osób w jednej grupie

18

Liczba grup

1

Zasięg rekrutacji

Cała Polska

Zasady rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji  jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,
 3. Kserokopia dyplomu.
 4. Zaświadczenie wniesienia opłaty wpisowej


Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału (w godzinach obsługi interesantów). Istnieje także
możliwość przesłania skanów ww. dokumentów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a następnie
dostarczenie ich oryginałów (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć).


Nabór trwa od 22.02.2019  do 27.03.2019 (lub do wyczerpania limitu miejsc).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych, tj.:

 • ukończenie studiów technicznych min. I stopnia na kierunku związanym z architekturą lub budownictwem,
 • dostarczenie ww. dokumentów,
 • dokonanie wpłaty pierwszej raty.

Cel realizacji studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób związanych z architekturą i budownictwem do pracy na stanowiskach, wymagających znajomości komputerowych technologii wspomagania procesu inwestycyjnego. Zajęcia mają za zadanie doskonalić praktyczne umiejętności słuchaczy w zakresie pracy w wielobranżowych zespołach projektowych, wspomaganych technologiami BIM, oraz przygotować ich do pełnienia funkcji koordynatora BIM w zespole.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Osiągnięcie przez słuchacza wszystkich założonych efektów kształcenia oraz wywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec organizatora studiów.

Dodatkowe uprawnienia uzyskane przez słuchacza w trakcie studiów podyplomowych

Certyfikat znajomości oprogramowania typu BIM – opcjonalnie (zależnie od decyzji słuchacza), za dodatkową opłatą. Certyfikaty wydają zewnętrzne autoryzowane firmy szkoleniowe, zaangażowane do współpracy w realizacji studiów podyplomowych.

Przebieg studiów

Studia są ukierunkowane na doskonalenie praktycznych umiejętności słuchaczy w posługiwaniu się technologiami BIM w pracy w wielobranżowych zespołach projektowych. Stąd większość zajęć to zajęcia praktyczne – laboratoria komputerowe, warsztaty i zajęcia projektowe.

I semestr

Semestr I zaplanowano jako czas na zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami zastosowania technologii BIM w projektowaniu oraz zarządzaniu projektami architektoniczno-budowlanymi.

Zajęcia rozpoczną się od przedstawienia uwarunkowań formalno-prawnych, dotyczących wspomagania budowlanego procesu inwestycyjnego przez technologie, określane wspólnym mianem BIM. Na początku semestru odbędzie się także kurs obsługi oprogramowania typu BIM, obranego przez słuchacza z dwóch zaproponowanych przez organizatora studiów.

Następnie słuchacz będzie miał okazję poznać i przeanalizować przypadki realizacji obiektów, przeprowadzone w technologii BIM, prezentowane przez praktyków w tej dziedzinie. Równolegle będzie uczestniczył w zajęciach, które pozwolą mu zapoznać się z dobrymi praktykami w tworzeniu i zarządzaniu modelami BIM dla różnych branż. Pozna także możliwości ułatwienia i usprawnienia prac projektowych oraz realizacyjnych, jakie daje parametryzacja modeli BIM.

II semestr

Semestr II to zajęcia w większości praktyczne, warsztatowe, dotyczące metod pracy i sposobów wykorzystania modeli BIM. W jego trakcie słuchacze w kilkuosobowych zespołach opracują koncepcyjny projekt wielobranżowy.

W programie zajęć znajdą się między innymi tematy dotyczące:

 • skanowania 3D i pracy z chmurą punktów,
 • wymiany danych między oprogramowaniem różnego typu,
 • koordynacji i analiz wielobranżowych modeli BIM,
 • przedmiarowania i harmonogramu robót,
 • przygotowania modelu do zarządzania zasobami,
 • szybkiego prototypowania (wydruki 3D).

Postępy prac będą cyklicznie dyskutowane na forum grupy i zakończą się prezentacją zespołowej pracy projektowej.

Zjazdy

Planowane terminy zjazdów w poszczególnych semestrach:
 

I semestr
I.       30-31.03.2019
II.      6-7.04.2019
III.     27-28.04.2019
IV.     11-12.05.2019
V.      25-26.05.2019
VI.     15-16.06.2019

 

II semestr
Terminy zjazdów w drugim semestrze zostaną ustalone po podaniu przez Uczelnię terminarza roku akademickiego 2019-2020.
Organizator studiów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów z przyczyn losowych lub technicznych.

Siatka godzin

Przedmiot

Sem.

Wykł.

Lab.

Sem.

Proj.

Inne

Suma

   Budowlany proces inwestycyjny wspomagany technologią BIM

I

6

4

 

 

 

10

   Zastosowanie technologii BIM – studium przypadków

I

12

 

12

 

 

24

   Dobre praktyki w tworzeniu i zarządzaniu modelami BIM

I

 

32

 

 

 

32

   Parametryzacja modeli BIM

I

3

15

 

 

 

18

   Kurs oprogramowania typu BIM

I

2

18

 

 

 

20

   Technologie towarzyszące

II

4

12

 

 

 

16

   Praca grupowa w BIM

II

8

16

 

 

 

24

   Analizy modeli BIM

II

5

20

 

 

 

25

   Seminarium

II

 

 

16

 

 

16

   Praca końcowa

II

 

 

 

15

 

15

   Razem liczba godzin w sem. I i II

 

40

117

28

15

 

200

 

Studium kończy się uzyskaniem zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz wykonaniem pozytywnie ocenionej pracy końcowej.

Opis przedmiotów

I semestr

1. Budowlany proces inwestycyjny wspomagany technologią BIM

1.     Bazy informacji o obiektach

2.     Standaryzacja procesów BIM

3.     Zarządzanie procesem inwestycyjnym w technologii BIM

Wykłady– podstawy teoretyczne, dotyczące zastosowania technologii BIM do wspomagania budowlanego procesu inwestycyjnego

Laboratoria komputerowe– zajęcia praktyczne z zakresu analizowania dokumentacji zamówień BIM oraz elementy zarządzania projektem, pracą zespołu projektowego, dokumentacją

2. Zastosowanie technologii BIM – studium przypadków

Przykładowe zagadnienia – projektowanie, harmonogram, przedmiarowanie, detekcja kolizji, zarządzanie inwestycją.

Wykłady– studia przypadków realizacji przeprowadzonych w technologii BIM w poszczególnych branżach i obszarach zastosowań BIM, prezentowane przez specjalistów-praktyków.

Seminaria– prezentacje przygotowanych przez słuchaczy przykładów realizacji w technologii BIM z kraju i ze świata oraz dyskusja na ich temat.

3. Dobre praktyki w tworzeniu i zarządzaniu modelami BIM

1.     Architektura

2.     Konstrukcja

3.     Instalacje

4.     Infrastruktura i geodezja

Laboratoria komputerowe– poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności słuchaczy, dotyczących zasad oraz wymogów tworzenia modeli BIM w poszczególnych branżach.

4. Parametryzacja modeli BIM

Wykłady– idea parametryzacji modeli BIM

Laboratoria komputerowe– metody wykorzystania parametryzacji do optymalizacji prac projektowych i realizacyjnych

5. Kurs oprogramowania typu BIM

Wykłady– metodyka pracy w oprogramowaniu BIM danego typu

Laboratoria komputerowe– kurs oprogramowania typu BIM na poziomie podstawowym

Do wyboru typ oprogramowania BIM (jeden z dwóch zaproponowanych przez organizatora studiów).[1]

Opcjonalnie wydawany będzie certyfikat znajomości oprogramowania typu BIM.[2]

Do wyboru:

 1. Autodesk Revit
 2. Graphisoft ArchiCAD

II semestr

6. Technologie towarzyszące

 1. Skaning laserowy 3D, fotogrametria
 2. Druk 3D
 3. Systemy GIS
 4. Systemy OZE w BIM

Wykłady– metodyka przygotowania i wykorzystania modeli BIM w ramach poszczególnych „technologii towarzyszących”

Laboratoria komputerowe/warsztaty– ćwiczenia praktyczne, dotyczące zastosowania modeli BIM w powyższych technologiach

7. Praca grupowa w BIM

 1. Przepływ zadań/danych w organizacji (workflow/dataflow)
 2. Interoperatywność oprogramowania CAD/BIM/GIS
 3. Praca grupowa multi-user, multi-site, zarządzanie projektem BIM
 4. Koordynacja międzybranżowa, wykrywanie kolizji w modelach wielobranżowych

Wykłady– współpraca oraz kierowanie wieloosobowymi, wielobranżowymi zespołami projektowymi, przy zastosowaniu narzędzi typu BIM

Laboratoria komputerowe/warsztaty– ćwiczenia praktyczne, dotyczące zastosowania narzędzi BIM do powyższych zadań

8. Analizy modeli BIM

 1. Analizy strukturalne (3D)
 2. Etapowanie, harmonogram (4D)
 3. Zestawienia, przedmiarowanie (5D)
 4. Obliczenia energetyczne (6D)
 5. Zarządzanie zasobami (7D)

Wykłady– metodyka przeprowadzania branżowych analiz projektu architektoniczno-budowlanego przy użyciu modeli i narzędzi BIM

Laboratoria komputerowe/warsztaty– ćwiczenia praktyczne, dotyczące przeprowadzania analiz modelu BIM

9. Seminarium

Seminarium – dyskusja na forum grupy rozwiązań przyjętych przez poszczególne zespoły projektowe w ramach pracy końcowej

10. Praca końcowa

Projekt– koncepcyjny projekt wielobranżowy, wykonywany w wieloosobowych zespołach projektowych

Oprogramowanie

Ze względu na zróżnicowanie oprogramowania, wspomagającego poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, a przez to potrzebę wymiany danych pochodzących z różnych źródeł i umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi, w trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznać się z wieloma programami, towarzyszącymi procesom BIM. [3]

Jako podstawę, w ramach przedmiotu „Kurs oprogramowania typu BIM” organizator proponuje do wyboru dwa programy:

 • Graphisoft ArchiCAD
 • Autodesk Revit

Deklaracja słuchacza co do wyboru oprogramowania jest wymagana przed rozpoczęciem zajęć.

W celu rozszerzenia umiejętności pracy w oprogramowaniu typu BIM sugeruje się, by Zgłaszający wybrał program, którego nie zna lub zna słabo.

W toku zajęć słuchaczom zostaną przedstawione także inne, wybrane przez wykładowców narzędzia wspomagające pracę projektową, współpracujące z jednym lub obydwoma programami „podstawowymi”.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji  jest złożenie następujących dokumentów:

 1.  Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 2.  Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,
 3.  Kserokopia dyplomu.
 4. Zaświadczenie wniesienia opłaty wpisowej

Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału (w godzinach obsługi interesantów). Istnieje także
możliwość przesłania skanów ww. dokumentów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a następnie
dostarczenie ich oryginałów (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć).

Koszt studiów to 5200 zł za dwa semestry (płatne w jednej lub dwóch ratach).

Opłata wpisowa wynosi 600 zł. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za drugi semstr studiów. W tytule wpłaty należy wpisać "SP-BIM"

Dane do wpłat:

45 1240 3028 1111 0010 3742 0926
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

Nabór trwa od 22.02.2019  do 27.03.2019 (lub do wyczerpania limitu miejsc).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych, tj.:

·       ukończenie studiów technicznych min. I stopnia na kierunku związanym z architekturą lub budownictwem,

·       dostarczenie ww. dokumentów,

·       dokonanie wpłaty pierwszej raty.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dane kontaktowe:

dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek (kierownik studiów)
Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. +48 42 631 35 33


[1] Organizator studiów zastrzega sobie prawo doboru typu i wersji oprogramowania w zależności od przebiegu zajęć oraz ewentualnych zmian zasad licencjonowania.

[2] Sugeruje się, by Zgłaszający wybrał kurs programu, którego nie zna lub zna słabo (w celu rozszerzenia umiejętności pracy w programach typu BIM)

[3] Certyfikat wydawany za dodatkową opłatą, ustaloną z jednostką certyfikującą. Certyfikaty wydają zewnętrzne autoryzowane firmy szkoleniowe, zaangażowane do współpracy w realizacji studiów podyplomowych

 

Inżynieria środowiska - kierunek zamawiany

Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 140 studentów kierunku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2011/2012. Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez 3,5 lata, czyli na studiach I stopnia.

140 najlepszych studentów kierunku inżynieria środowiska już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Będą to zajęcia dodatkowe w postaci cyklu WYKŁADÓW z najwyższej klasy specjalistami z przemysłu i przedstawicielami rozmaitych sektorów gospodarki związanych z inżynierią środowiska, WYJAZDY DYDAKTYCZNE do zakładów przemysłowych w celu praktycznego doskonalenia zdobytych umiejętności, a także płatne STAŻE studenckie w przedsiębiorstwach. 


Studenci tego kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy w oparciu o nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING.

Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice Łódzkiej. Dla osób słabo widzących specjalnie oznakowane zostaną ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych oraz nastąpi likwidacja istniejących barier architektonicznych. Wprowadzone zostaną zmiany w serwisach internetowych wydziału, dostosowujące je do standardów sformułowanych przez W3C, tak by strony były dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych założone są pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego.
Dla wszystkich grup studentów niepełnosprawnych zorganizowany zostanie specjalny pokój, w którym będą one mogły w kameralnych warunkach odpocząć, zażyć leki itp. Pomieszczenie to będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem, by w razie potrzeby zorganizować niezbędną pomoc. Pomieszczenie to będzie również dostępne dla rodziców z małymi dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy.

Projekt "Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"

Budownictwo - kierunek zamawiany

Studia na kierunku budownictwo w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 210 studentów kierunku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2009/2010 oraz do kolejnej drugiej grupy w przyszłym roku. Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez 5 lat, czyli na studiach I oraz II stopnia.

Połowa najlepszych studentów kierunku budownictwo już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Zaoferowane będą studentom zajęcia dodatkowe m.in. wykłady oraz gry zespołowe symulacyjne prowadzone przez specjalistów z przedsiębiorstw. Studenci kierunku budownictwo poznają i wdrożą również nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING - wszyscy studenci na kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy.

Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice. Dla osób słabo widzących zostanie zakupiony sprzęt wspomagający narząd wzroku. Specjalnie oznakowane zostaną także ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych. Nastąpi likwidacja barier architektonicznych. Wprowadzone zostaną zmiany w serwisach internetowych wydziału, dostosowujące je do standardów sformułowanych przez W3C, tak by strony były dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych zostaną założone pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego. Dla wszystkich grup studentów niepełnosprawnych zorganizowany zostanie specjalny pokój, w którym będą one mogły w kameralnych warunkach odpocząć, zażyć leki itp. Pomieszczenie to będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem, by w razie potrzeby zorganizować niezbędną pomoc. Pomieszczenie to będzie również dostępne dla rodziców z małymi dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą.

Studia na kierunku budownictwo w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy. Absolwenci kierunku po skończeniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad projektami i wejście do elitarnej grupy osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2009/10 oraz 2010/11" wspólfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Priorytetu IV, Poddzialania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

Rekrutacja

Aby zostać studentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska należy złożyć dokumenty do sekcji rekrutacji która znajduje się pod adresem:

Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej

www.rekrutacja.p.lodz.pl
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.15
ul. Radwańska 29, budynek A13 (dodatkowe wejście od ul. Stefanowskiego 22)

tel.:  42  631 29 74, 42  631 20 92

fax.  42  631 24 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jolanta Mesrobyan       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jolanta Wieczorek         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Eliza Yousif                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.