Planowanie przestrzenne - studia I stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

I stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy potrzebami ludzi a otaczającą ich przestrzenią. Zdobywają umiejętności w zakresie określania związków pomiędzy istniejącym stanem zagospodarowania przestrzeni a nowymi potrzebami planistycznymi i wymogami cywilizacyjnymi, a także zrozumienia i umiejętnego stosowania zasad ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Jednocześnie studenci uzyskują umiejętności inżynierskie pozwalające na rozwiązywanie podstawowych problemów z zakresu funkcjonowania infrastruktury miejskiej w zakresie sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz transportowych.

Studenci w toku studiów przygotowują analizy przestrzenne do celów gospodarczych i przestrzennych wykorzystując narzędzia informatyczne, konstruują lokalne strategie rozwoju i opracowują programy podwyższające konkurencyjność miast, gmin i regionów. Uczą się tworzyć projekty urbanistyczne oraz opracowania planistyczne i analityczne obejmujące zróżnicowane skale, techniki i zagadnienia problemowe. Potrafią opracować inwentaryzacje i analizy urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania i zabudowy zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, koncepcje rehabilitacji urbanistycznej obszarów zdegradowanych, dokumenty planistyczne, w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz specjalistyczne, inżynierskie analizy transformacji przestrzennej. 

Studenci zyskują gruntowną wiedzę inżynierską z zakresu budownictwa i infrastruktury. Szczególny nacisk położony jest na nowoczesne rozwiązania stosowane np. w projektach smart city. W toku studiów mają do czynienia z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w budownictwie energooszczędnym, planowaniu sieci, gospodarce odpadami. Większość zajęć ma wymiar praktyczny a praca wspierana jest przez odpowiednie programy komputerowe.

Dzięki kształceniu na tym kierunku wszyscy studenci zdobywają kompetencje do opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych.  Dowiadują się, jak prowadzić doradztwo w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zdobywają również umiejętności sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wpływ inwestowania na środowisko.

Program studiów obejmuje dużą różnorodność zajęć. Obok tradycyjnych wykładów i ćwiczeń studenci mają możliwość uczestniczyć w laboratoriach, praktykach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Otrzymywany tytuł: 

inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów)

Sylwetka absolwenta: 

 

Absolwenci planowania przestrzennego mogą brać udział w projektowaniu i zagospodarowaniu miast, gmin i regionów, programowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich, w procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami, a także w projektowaniu i programowaniu rehabilitacji obszarów zdegradowanych. Mają możliwość pracy w biurach planistycznych i projektowych, wydziałach planowania przestrzennego administracji regionalnej i krajowej, w samorządowych jednostkach terytorialnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) przy realizacji zadań publicznych, wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania przestrzennego, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

 

Mogą pracować wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na opracowywanie dokumentów planistycznych, analiz przestrzennych na potrzeby gospodarcze i społeczne oraz programów mających na celu zwiększenie konkurencyjności regionów, miast i gmin. Znajdą pracę na stanowiskach związanych z opracowywaniem programów rozwoju regionalnego, dokumentowaniem stanu i zasobów środowiska przyrodniczego oraz opracowywaniem planów jego ochrony i kształtowania.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.