Planowanie przestrzenne - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy analitycznej i twórczego działania w zakresie kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem uwarunkowań stanu istniejącego, zindywidualizowanych potrzeb społecznych. Specyfiką studiów magisterskich jest aktywne uczestnictwo studentów w projektach badawczo – rozwojowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów ukierunkowany na dostarczanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych sprawia, że nasi absolwenci to nie tylko dobrzy specjaliści, którzy wykorzystują  w pracy talent i zdobyte umiejętności, ale także ludzie o szerokich horyzontach, świadomi społecznej misji wykonywanego zawodu, których kompetencje (twarde i miękkie) umożliwiają elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.

W trakcie studiów pogłębiana jest wiedza z zakresu teorii urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk technicznych i społecznych. W szczególności, studenci zdobywają umiejętności:

  • planowania rozwoju miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności terytorialnej, adaptacji do zmian klimatu, zmieniających się możliwości technicznych, a także zasad ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i złożonych procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
  • sporządzania dokumentów planistycznych o dużym stopniu złożoności (w tym miejscowych planów rewitalizacji oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
  • sporządzania dokumentów prognostycznych i studialnych o charakterze koordynacyjnym i strategicznym służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach, gminach a także na poziomie regionalnym i krajowym.    

W ramach procesu kształcenia studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych metod dydaktycznych, mogą uczestniczyć w laboratoriach, zajęciach i praktykach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto, mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu „Erasmus, +” co zwiększa możliwość aktywnej konkurencji na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

1,5 roku (3 semestry)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów funkcjonalno – przestrzennych. Otrzymują niezbędne przygotowanie do pracy na samodzielnych stanowiskach, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.  Mogą brać aktywny udział:

  • w badaniach analitycznych i prognostycznych dla potrzeb opracowań urbanistycznych oraz planistycznych na różnych szczeblach,
  • w opracowaniu projektów urbanistycznych o złożonych, wielofunkcyjnych strukturach,
  • w programowaniu rozwoju przestrzennego, społecznego i ekonomicznego miast i obszarów wiejskich (działając na poziomie lokalnym i regionalnym),
  • w opracowywaniu dokumentów planistycznych i konstruowaniu programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych,
  • w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów i koncepcji rewitalizacji, wraz z przygotowaniem miejscowych planów rewitalizacji i opracowywaniem szczegółowych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych,
  • w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miast i regionów, w tym w opracowywaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu rozwoju przestrzennego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania najnowszych technologii (m.in. CAD i GIS)

Absolwenci przygotowani są do pracy samodzielnej i zespołowej, potrafią również współpracować ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Mają możliwość pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu planowania przestrzennego. Są przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.