Rewitalizacja miast - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na tym kierunku student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Potrafi analizować uwarunkowania architektoniczno-urbanistyczne, techniczne i infrastrukturalne rewitalizowanego obszaru. Potrafi wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Rozumie, iż rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie może stanowić przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. 

Absolwent rewitalizacji miast dysponuje wiedzą z zakresu: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

stacjonarne 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Model kształcenia praktycznego stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia, m.in.: na stanowiskach średniego i wyższego szczebla np. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji, biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, agencjach i innych jednostkach zajmujących się różnymi wymiarami procesu rewitalizacji.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu pracy środowiskowej i animacji kulturowej pozwala absolwentowi podjąć również pracę terenowego organizatora albo koordynatora rewitalizacji społecznej. Jako refleksyjny praktyk jest on przygotowany do budzenia lokalnych sił społecznych i ukierunkowywania ich na rewitalizację techniczną, społeczną, kulturową i wychowawczą. Wiedza z pedagogiki, pracy socjalnej czy socjologii daje dobrą podstawę do pracy zarówno z młodzieżą, od której zależą dalsze losy inicjowanych zmian, jak i osobami starszymi, na których doświadczeniu, zaangażowaniu oraz pamięci kulturowej często opiera się tożsamość społeczności. Doskonałym polem pożytkowania tej wiedzy są również działania integracyjne.

Tak przygotowany absolwent może być zatrudniony przez instytucje samorządowe i pozarządowe, które uczestniczą w działaniach rewitalizacyjnych (środowiskowe centra animatorów, instytucje kultury, pomocy społecznej itd.), w celu realizacji projektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym i kulturowym. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Planowanie przestrzenne - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy analitycznej i twórczego działania w zakresie kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem uwarunkowań stanu istniejącego, zindywidualizowanych potrzeb społecznych. Specyfiką studiów magisterskich jest aktywne uczestnictwo studentów w projektach badawczo – rozwojowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów ukierunkowany na dostarczanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych sprawia, że nasi absolwenci to nie tylko dobrzy specjaliści, którzy wykorzystują  w pracy talent i zdobyte umiejętności, ale także ludzie o szerokich horyzontach, świadomi społecznej misji wykonywanego zawodu, których kompetencje (twarde i miękkie) umożliwiają elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.

W trakcie studiów pogłębiana jest wiedza z zakresu teorii urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk technicznych i społecznych. W szczególności, studenci zdobywają umiejętności:

  • planowania rozwoju miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności terytorialnej, adaptacji do zmian klimatu, zmieniających się możliwości technicznych, a także zasad ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i złożonych procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
  • sporządzania dokumentów planistycznych o dużym stopniu złożoności (w tym miejscowych planów rewitalizacji oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
  • sporządzania dokumentów prognostycznych i studialnych o charakterze koordynacyjnym i strategicznym służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach, gminach a także na poziomie regionalnym i krajowym.    

W ramach procesu kształcenia studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych metod dydaktycznych, mogą uczestniczyć w laboratoriach, zajęciach i praktykach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto, mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu „Erasmus, +” co zwiększa możliwość aktywnej konkurencji na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

1,5 roku (3 semestry)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów funkcjonalno – przestrzennych. Otrzymują niezbędne przygotowanie do pracy na samodzielnych stanowiskach, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.  Mogą brać aktywny udział:

  • w badaniach analitycznych i prognostycznych dla potrzeb opracowań urbanistycznych oraz planistycznych na różnych szczeblach,
  • w opracowaniu projektów urbanistycznych o złożonych, wielofunkcyjnych strukturach,
  • w programowaniu rozwoju przestrzennego, społecznego i ekonomicznego miast i obszarów wiejskich (działając na poziomie lokalnym i regionalnym),
  • w opracowywaniu dokumentów planistycznych i konstruowaniu programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych,
  • w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów i koncepcji rewitalizacji, wraz z przygotowaniem miejscowych planów rewitalizacji i opracowywaniem szczegółowych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych,
  • w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miast i regionów, w tym w opracowywaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu rozwoju przestrzennego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania najnowszych technologii (m.in. CAD i GIS)

Absolwenci przygotowani są do pracy samodzielnej i zespołowej, potrafią również współpracować ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Mają możliwość pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu planowania przestrzennego. Są przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Architektura - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski
angielski

Opis kierunku: 

Na kierunku architektura, na studiach II stopnia prowadzony jest jeden program studiów: architektura w języku polskim i angielskim. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat deklaruje chęć studiowania w języku obcym.

Studia na tym kierunku pozwalają ukształtować wyobraźnię przestrzenną i przygotowują do tworzenia różnorodnych form obiektów architektonicznych w ramach przedmiotów kierunkowych, takich jak: projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim, projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, integracja procesów projektowania –BIM (od roku 2019/2010 przedmiot będzie skoordynowany dla 3 prowadzonych na Wydziale kierunków studiów).  Ważny element edukacji stanowią moduły związane z konserwacją zabytków oraz z rewitalizacją i rehabilitacją środowiska zurbanizowanego. Problematyka ta od wielu lat jest silną stroną Instytuty Architektury i Urbanistyki PŁ (Instytut prowadzi w tym zakresie, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim) studia II stopnia.

Zajęcia plastyczne pozwalają na  rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz wrażliwości na kolor, proporcję czy grę światła. Student zapoznaje się również z podstawową wiedzą ogólnobudowlaną. Zdobędą oni wiedzę, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętność kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury wnętrz zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych. Studia dają możliwość zapoznania się z zagadnieniami teoretycznymi a dzięki modułom seminariów, ściśle powiązanym z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale i w Instytucie i przedmiotowi Metodyka pracy naukowej, przygotowują także do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Od roku 2019/2010 przedmiotom projektowym towarzyszyć będą seminaria naukowo-badawcze i specjalistyczne.

Siatka godzin, dokładna lista przedmiotów prowadzonych w każdym semestrze, znajduje się na stronie www.programy.p.lodz.pl

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier architekt

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku (3 semestry) - wyłącznie studia stacjonarne

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Mogą podejmować się pracy zawodowej w biurze architektonicznym oraz działalności zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Mogą planować rozwój kariery zawodowej w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, jak również w branży związanej z architekturą wnętrz. Absolwenci architektury są przygotowani do współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.

 

Absolwenci mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej. Są także przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - studia II stopnia

Chcesz rozwiązywać problemy funkcjonowania miast związane m.in. ze skutkami

ZMIAN KLIMATU?

Rozpocznij studia na nowym kierunku:

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Upał? – nowoczesne systemy klimatyzacji pomieszczeń

Powodzie miejskie? – zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi

Niedobory wody? – nowoczesne systemy zaopatrzenia i wykorzystanie alternatywnych źródeł

Smog? – systemy ochrony powietrza i odnawialne źródła energii…

SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

nowa odsłona kierunku Inżynieria środowiska

Szybka droga do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej!

 

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra po tym kierunku pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie. Absolwent będzie mógł pełnić funkcję Projektanta i/lub Kierownika budowy i/lub Inspektora Nadzoru.

 

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Zasadniczym celem kształcenia na studiach II stopnia jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, niezbędnych zwłaszcza do prowadzenia prac koncepcyjnych, eksperckich i naukowo-badawczych.

Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sieci i instalacji budowlanych w inżynierii środowiska, a w szczególności:

-         modernizacji i zapewnienia niezawodności działania sieci i uzbrojenia terenu,

-         zastosowania odnawialnych źródeł energii (m.in. energii słonecznej, geotermalnej i biomasy) i alternatywnych  źródeł zaopatrzenia w wodę (szara woda, wody opadowe),

-         zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci i instalacji budowlanych w warunkach rozwoju i przekształceń obszarów zurbanizowanych, wzrostu oczekiwań społecznych i zmian klimatu (m.in. systemy  gospodarowania wodami opadowymi, w tym z wykorzystaniem zielonej infrastruktury, systemy klimatyzacji zapewniające optymalne parametry komfortu cieplnego),

-         monitoringu środowiska, m.in. z wykorzystaniem technologii on-line oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do kontroli jakości powietrza,

-         nowoczesnych systemów kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych,

-         audytów, charakterystyk i świadectw energetycznych budynków,

-         modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej/środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (m.in. SWMM, EPANET, AutoCAD, QGIS, Audytor OZC i CO, NormaPRO, Therm, EnergyPlus, Arcadia-Thermo, Arcadia-BIM).

Studenci, w wyżej wymienionym zakresie, zdobywają także praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i/lub terenowych, a także w wyniku odbywania wizyt i praktyk w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych. Wykonują także projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling), co pozwala im na kompleksowe przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Powiązanie tego kierunku studiów z budownictwem, architekturą i planowaniem przestrzennym w zasadniczy sposób odróżnia profil kształcenia studenta od podobnych kierunków realizowanych w innych uczelniach/jednostkach, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na ubieganie się o uprawnienia zawodowe w pełnym zakresie zarówno przy kierowaniu robotami budowlanymi, jak i projektowaniu.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiada poszerzone kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami. Jest również przygotowany do wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Jest poszukiwanym pracownikiem w:

-     biurach projektowych,

-     firmach wykonawczych,

-     jednostkach zajmujących się eksploatacją obiektów,

-     przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków,  gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych,

-     urzędach administracji samorządowej i państwowej związanych z ochroną środowiska,

-     jednostkach naukowo-badawczych,

-     laboratoriach analitycznych.

Ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie. Absolwent będzie mógł pełnić funkcję Projektanta i/lub Kierownika budowy i/lub Inspektora Nadzoru, a są to funkcje wymagające wysoko specjalistycznych kompetencji zawodowych.

Absolwent studiów II stopnia jest również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Budownictwo - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na pierwszym semestrze student rozszerza zdobytą na studiach I stopnia wiedzę budowlaną i poszerza kompetencje niezbędne projektantowi budownictwa o aspekty teoretyczne i praktyczne projektowania zaawansowanych konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych. Na kolejnym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: konstrukcje budowlano-inżynierskie (KBI) lub modernizacje i remonty (MIR). W zależności od podjętego wyboru ukierunkowuje się albo na projektowanie nowych, złożonych konstrukcji albo na modernizację i rewitalizację już istniejących. W przypadku specjalizacji KBI dodatkowym rozszerzeniem programu są przedmioty informatyczne, kształcące nowoczesnych projektantów budownictwa w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe i łączące bezpośrednio wiedzę i umiejętności budowlane z pewnymi aspektami programowania i projektowania parametrycznego. Natomiast w przypadku specjalizacji MIR drugim jej filarem jest szeroko pojęta ekologia. Dlatego też na wybranych przedmiotach specjalizacyjnych student pozna różne aspekty budownictwa zrównoważonego i nauczy się projektować i rewitalizować budynki w zgodzie z otaczającym środowiskiem naturalnym. Na ostatnim semestrze studiów, niezależnie od specjalizacji, student nauczy się koordynacji międzybranżowej w ramach wspólnych, międzykierunkowych projektów architektoniczno-budowlanych na przedmiocie BIM.

Lista przedmiotów dla specjalności konstrukcje budowlano-inżynierskie znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

            Absolwent studiów II stopnia na kierunku budownictwo niezależnie od wybranej specjalności jest przygotowany do podjęcia dowolnej pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą. Może pracować w biurach projektowych, przy wykonywaniu zaawansowanych i niestandardowych projektów, a także w wykonawstwie, nadzorze budowlanym i jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej na stanowiskach kierowniczych. Zakres wiedzy i umiejętności przekazywany absolwentowi umożliwia także jego dalszy rozwój naukowy i podjęcie pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych na całym świecie.

            Absolwenci mogą ubiegać się  o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i inżynieryjnej wyburzeniowej oraz uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego też zawartość merytoryczna programów nauczania jest konsultowana z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną jako reprezentantem środowiska zawodowego.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.