Ubezpieczenie zdrowotne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE   UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOKTORANTÓW PŁ 

 

Doktoranci Politechniki Łodzkiej do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Po ukończeniu tego wieku powinni poinformować uczelnię o chęci skorzystania z ubezpieczenia przez uczelnię - jeśli nie posiadają go z innego tytułu np. pracy.

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, należy złożyć w  Dziale Spraw Studneckich.

Uczelnia dokonuje ubezpieczenia od dnia złożenia ww. dokumentów.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że należy poinformować uczelnię o okolicznościach, które mają wpływ na zaprzestanie płacenia składek przez PŁ (np. podjęcie pracy, opuszczenie uczelni, możliwość skorzystania z ubezpieczenia współmałżonka). 

 

 ZASADY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOKTORANTÓW PŁ PRZEZ UCZELNIĘ

Doktorant zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię w dniu, w którym złoży odpowiedni druk wraz z oświadczeniem.

Wypełnione dokumenty (w tym druk zgłoszenia, potwierdzony przez właściwy dziekanat wydziału) należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 104, (tel. 42 631 20 33).

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI  ŁÓDZKIEJ, KTÓRZY UKOŃCZYLI 26 ROK ŻYCIA I NIKT INNY NIE OPŁACA ZA NICH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE. 

 

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, po potwierdzeniu przez dziekanat, należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. Ks Skorupki 10/12, pok. 104, (tel. 42 631 20 33)

 

ZZA-druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta

images/Pliki/zza.pdf

 

ZCNA-druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

images/Pliki/zcna.pdf

 

ZIUA-druk zgłoszenia zmiany danych osobowych

images/Pliki/ziua.pdf

 

Druk oświadczenia

 

images/Pliki/wzor_oswiadczenia-jedno.pdf

 

Uczelnia dokonuje ubezpieczenia od dnia złożenia ww. dokumentów.

 

Fakt podjęcia pracy lub uzyskania prawa do ubezpieczenia z innego tytułu należy zgłosić do uczelni w ciągu 7 dni (Druk ZUS ZWUA lub oświadczenie).

PRZEPIS DOTYCZACY PRAWA DO UBEZPIECZENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez uczelnię wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy doktorantów.


 

Poniżej wyciąg z przepisów: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

images/Pliki/prawo_do_ubezp__po_ukoczeniu_studiw.pdf

 

 

MIEJSCE OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Informujemy, że od marca 2017 r. sprawy dot. ubezpieczenia zdrowotnego obsługiwane są

w Dziale Spraw Studenckich,

ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 104, 

tel: 42 6312033
 

 

INFORMACJE O KWOTACH PONOSZONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNNE 

 

Rektorzy publicznych
i niepublicznych szkół wyższych
Dyrektorzy placówek naukowych
prowadzących studia doktoranckie

 
(.....) Jednocześnie Departament Finansowania Szkół Wyższych  przypomina, że szkoły wyższe i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 wspomnianej ustawy, za:

 1. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 2. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Departament Finansowania szkół Wyzszych MNiSW pragnie także podkreślić, iż zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy uczelnie i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. będącego jej:

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
 2. małżonka;
 3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wyżej wymienionych osób jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj.520zł , a więc wysokość składki wynosi 46,80 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

 (...).

 

 

 

źródło: www.nauka.gov.plhttp://www.p.lodz.pl/pl/lista/ubezpieczenie-zdrowotne 

Stypendia doktoranckie

 pomoc materialna DLA doktorANTÓW 
W TYM STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej. 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Szczegółowe informacje o aktualnych zasadach przyznawania stypendium doktoranckiego.

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizacje zadań projakościowych.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW 

 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 dostępne są na stronie:

Politechniki Łódzkiej,

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dokumenty należy składać do dnia 5 września 2017 roku, do godziny 14:00 w Biurze Dziekana, pok. 105.

 

STYPENDIUM  DLA DOKTORANTÓW z państw nienależących do unii europejskiej

Rektor Politechniki Łódzkiej ogłosił konkurs o stypendia dla doktorantów z państw nienależących do Unii Europejskiej. 

Obowiązujące ogłoszenie, regulamin, podanie i formularze znajdują się poniżej:

Ogłoszenie VI edycji konkursu

Obowiązujące dokumenty

images/Pliki/regul_wlas_fund_styp_24_07_2014.doc

images/Pliki/regul_wlas_fund_styp_24_07_2014.pdf

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Nauki Politechniki Łódzkiej.

 

 zakwaterowania w domach akademickich osiedla PŁ

Ponad to doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w domach akademickich osiedla Politechniki Łódzkiej.

 

 

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji na studia III stopnia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2018/2019


A.    Harmonogram kwalifikacji
1.    Składanie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego – od 07 maja – do 04 września 2018.
2.    Rozmowy kwalifikacyjne – 13-14 września 2018.
3.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji – 20 września 2018.


B.    Zasady kwalifikacji
Podstawą kwalifikacji na studia doktoranckie jest suma punktów uzyskanych z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów niższego stopnia i uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeliczania oceny wpisanej w dyplomie na punkty są zawarte w Uchwale Nr 5/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2018 r.

http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/studia-iii-stopnia

http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/zasady-kwalifikacji-III (Zasady klasyfikacji)


Zasady ustalania wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

1.Kandydat jest zobowiązany do złożenia następujących dodatkowych dokumentów do dnia 04.09.2018.

 • Kandydaci planujący wykonywanie doktoratu z architektury – portfolio z dotychczasowymi osiągnięciami naukowo-zawodowymi.
 • Pozostali kandydaci – autoreferat z opisem zainteresowań naukowych i ewentualnymi dotychczasowymi osiągnięciami naukowo-zawodowymi.


Wykaz wymaganych dokumentów i załączników znajduje się na końcu strony (Wymagane dokumenty pkt. 1-9)2.    Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

2.1 Ocena dotychczasowych osiągnięć i dorobku naukowego kandydata – liczba punktów 0-40pkt.
Komisja dokona oceny na podstawie:

 • przedstawionego portfolio lub autoreferatu w zakresie 0-20 pkt,
 • publikacji naukowych związanych z przyszłą tematyka pracy doktorskiej w zakresie 0-20pkt.


2.2 Ocena zainteresowań naukowych i proponowanego przez kandydata zakresu badań – liczba punktów 0-40pkt.
Warunkiem uzyskania liczby punktów większej od zera jest zgoda dziekana wydziału na wykonywanie proponowanej przez kandydata pracy doktorskiej na wydziale. Warunkiem uzyskania zgody dziekana jest przedstawienie przez kandydata uzgodnionej propozycji opiekuna naukowego spośród samodzielnych pracowników naukowych wydziału.
Kandydat w trakcie rozmowy przedstawia tematykę zainteresowań naukowych i obszar, w którym chciałby prowadzić badania naukowe.

2.3 Ocena kompetencji językowych kandydata – liczba punktów 0-20pkt.
Ocena będzie dokonywana na podstawie:

 • uzyskanych przez kandydata certyfikatów językowych
 • oceny uzyskania z zaliczenia języka obcego na studiach
 • odpowiedzi udzielanych w języku obcym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

2.4 Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskali w każdej z trzech wymienionych wyżej kategorii liczbę punktów różną od zera.


C.    Za bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego, uznaje się łączna sumę punktów większą lub równą 150 pkt.

 

Wymagane dokumenty:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

2. Kserokopia suplementu dyplomu ukończenia studiów magisterkich (oryginał do wglądu).

3. Trzy fotografie o wymiarze (35*45 mm) lub (45*65 mm) (kolorowe lub czarno-białe).

4.  Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - III stopnia (druk do pobrania).

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wersji .doc

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wersji .pdf

5. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania).

Kwestionariusz osobowy w wersji .doc

Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf
 

6.  Podanie wypełnione na stronie (Portalu rekrutacyjnego PŁ https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/), o przyjęcie na studia III stopnia.

UWAGA!!!

Wypełniając podanie na stronie Portalu rekrutacyjnego PŁ https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/ nie ma możliwości wyboru „Dziedziny naukowej/dyscypliny naukowej/specjalności”.

Wszyscy Kandydaci proszeni są o wybór specjalności: „Budownictwo”.

W późniejszym procesie rekrutacji zostaniecie Państwo przydzieleni na wybrany przez siebie kierunek.


7. Kandydaci planujacy wykonanie doktoratu z Architektry i Urbanistyki - portfolio z dotychczasowymi osiagnięciami naukowo - zawodowymi. (wg. wymagań).

Wymagania dotyczące portfolio
 

8. Kandydaci planujący wykonanie doktoratu z Budownictwa i Inżynierii Środowiska - autoreferat  z opisem zainteresowań naukowych i ewentualnymi dotychczasowymi osiągnięciami naukowo - zawodowymi.

9. Certyfikaty (kopie) potwierdzające uzyskane stopnie znajomości języków obcych (oryginały do wglądu).

Plan zajęć studiów doktoranckich

 

ROZKŁAD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

28.09.2017r. - 18.02.2018r.

Okres zajęć 28.09.2017r. - 23.01.2018r.

Przerwa świąteczna 22.12.2017 r. - 02.01.2018r.

Zimowa sesja egzaminacyjna 

24.01.2018r.- 04.02.2018r.

12.02.2018r. - 18.02.2018r.

Wakacje zimowe

05.02.2018r. - 11.02.2018r.

Przerwa międzysemestralna

19.02.2018r. - 25.02.2018r.

 

uwagi:

w dniu 02.11.2017 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

 

 

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

27.02.2017r. - 27.09.2017r.

Okres zajęć 27.02.2017r. - 21.06.2017r.

Ferie wiosenne 14.04.2017 r. - 18.04.2017r.

Letnia sesja egzaminacyjna 

22.06.2017r. - 05.07.2017r.

04.09.2017r. - 14.09.2017r.

Wakacje letnie

06.07.2017r. - 03.09.2017r.

Doadtkowe dni wolne od zajęć

02.05.2017r.

16.06.2017r.

15.09.2017r. -27.09.2017r.

uwagi:

w dniu 14.06.2017 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA w roku ak. 2017/2018

 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w roku ak. 2017/2018 w semestrze letnim

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Informujemy, że rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)
na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
w roku akademickim 2018/2019
będzie odbywać się w następujących terminach:

1.    Składanie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego – od 07 maja – do 04 września 2018.
2.    Rozmowy kwalifikacyjne – 13-14 września 2018.
3.    Ogłoszenie wyników kwalifikacji – 20 września 2018.

Dokumenty należy składać na Wydziale Budownictwa,

w Biurze ds. Studiów Doktoranckich

pok. 110, piętro I, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

od poniedziałku do piątku w  godz. 8:30-15:00

 

Bliższych informacji udziela Biuro ds. Studiów Doktoranckich WBAiIŚ, PŁ

Telefony i/lub faks: 42 631 29 30, faks: 42 631 35 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.