Ubezpieczenie zdrowotne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE   UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOKTORANTÓW PŁ 

 

Doktoranci Politechniki Łodzkiej do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Po ukończeniu tego wieku powinni poinformować uczelnię o chęci skorzystania z ubezpieczenia przez uczelnię - jeśli nie posiadają go z innego tytułu np. pracy.

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, należy złożyć w  Dziale Spraw Studneckich.

Uczelnia dokonuje ubezpieczenia od dnia złożenia ww. dokumentów.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że należy poinformować uczelnię o okolicznościach, które mają wpływ na zaprzestanie płacenia składek przez PŁ (np. podjęcie pracy, opuszczenie uczelni, możliwość skorzystania z ubezpieczenia współmałżonka). 

 

 ZASADY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOKTORANTÓW PŁ PRZEZ UCZELNIĘ

Doktorant zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię w dniu, w którym złoży odpowiedni druk wraz z oświadczeniem.

Wypełnione dokumenty (w tym druk zgłoszenia, potwierdzony przez właściwy dziekanat wydziału) należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 104, (tel. 42 631 20 33).

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI  ŁÓDZKIEJ, KTÓRZY UKOŃCZYLI 26 ROK ŻYCIA I NIKT INNY NIE OPŁACA ZA NICH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE. 

 

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, po potwierdzeniu przez dziekanat, należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, ul. Ks Skorupki 10/12, pok. 104, (tel. 42 631 20 33)

 

ZZA-druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta

images/Pliki/zza.pdf

 

ZCNA-druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

images/Pliki/zcna.pdf

 

ZIUA-druk zgłoszenia zmiany danych osobowych

images/Pliki/ziua.pdf

 

Druk oświadczenia

 

images/Pliki/wzor_oswiadczenia-jedno.pdf

 

Uczelnia dokonuje ubezpieczenia od dnia złożenia ww. dokumentów.

 

Fakt podjęcia pracy lub uzyskania prawa do ubezpieczenia z innego tytułu należy zgłosić do uczelni w ciągu 7 dni (Druk ZUS ZWUA lub oświadczenie).

PRZEPIS DOTYCZACY PRAWA DO UBEZPIECZENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez uczelnię wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy doktorantów.


 

Poniżej wyciąg z przepisów: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

images/Pliki/prawo_do_ubezp__po_ukoczeniu_studiw.pdf

 

 

MIEJSCE OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Informujemy, że od marca 2017 r. sprawy dot. ubezpieczenia zdrowotnego obsługiwane są

w Dziale Spraw Studenckich,

ul. ks. Skorupki 10/12, pok. 104, 

tel: 42 6312033
 

 

INFORMACJE O KWOTACH PONOSZONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNNE 

 

Rektorzy publicznych
i niepublicznych szkół wyższych
Dyrektorzy placówek naukowych
prowadzących studia doktoranckie

 
(.....) Jednocześnie Departament Finansowania Szkół Wyższych  przypomina, że szkoły wyższe i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 wspomnianej ustawy, za:

  1. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
  2. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Departament Finansowania szkół Wyzszych MNiSW pragnie także podkreślić, iż zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy uczelnie i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. będącego jej:

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
  2. małżonka;
  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wyżej wymienionych osób jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj.520zł , a więc wysokość składki wynosi 46,80 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

 (...).

 

 

 

źródło: www.nauka.gov.plhttp://www.p.lodz.pl/pl/lista/ubezpieczenie-zdrowotne 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.