Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

O projekcie

Studia na kierunku budownictwo w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 210 studentów kierunku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2009/2010 oraz do kolejnej drugiej grupy w przyszłym roku. Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez 5 lat, czyli na studiach I oraz II stopnia.

Połowa najlepszych studentów kierunku budownictwo już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Zaoferowane będą studentom zajęcia dodatkowe m.in. wykłady oraz gry zespołowe symulacyjne prowadzone przez specjalistów z przedsiębiorstw. Studenci kierunku budownictwo poznają i wdrożą również nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING - wszyscy studenci na kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy.

Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice. Dla osób słabo widzących zostanie zakupiony sprzęt wspomagający narząd wzroku. Specjalnie oznakowane zostaną także ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych. Nastąpi likwidacja barier architektonicznych. Wprowadzone zostaną zmiany w serwisach internetowych wydziału, dostosowujące je do standardów sformułowanych przez W3C, tak by strony były dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych zostaną założone pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego. Dla wszystkich grup studentów niepełnosprawnych zorganizowany zostanie specjalny pokój, w którym będą one mogły w kameralnych warunkach odpocząć, zażyć leki itp. Pomieszczenie to będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem, by w razie potrzeby zorganizować niezbędną pomoc. Pomieszczenie to będzie również dostępne dla rodziców z małymi dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą.

Studia na kierunku budownictwo w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy. Absolwenci kierunku po skończeniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad projektami i wejście do elitarnej grupy osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Warunki uczestnictwa w projekcie "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" określa Regulamin.

Wszyscy studenci objęci projektem zobowiązani są do wypełniania następujących dokumentów:
°    deklaracji uczestnictwa w projekcie
°    danych uczestnika projektu
°    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
°    oświadczenie uczestnika projektu