Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

Studia I stopnia

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent 3,5-letnich stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Budownictwo otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera (inż.).

Wymagania wstępne

Kandydat na studia musi legitymować się świadectwem maturalnym lub innym zagranicznym równoważnym dokumentem, potwierdzonym przez władze oświatowe. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę zawarte w tym dokumencie wyniki z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego.

Cele kształcenia

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej, kierunkowej i menedżerskiej oraz w umiejętność efektywnego posługiwania się technikami informatycznymi.
Absolwent powinien mieć nawyk ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności. Powinien umieć dostosowywać się elastycznie do potrzeb rynku pracy w obszarze zintegrowanej Europy.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia magisterskich.
Po odbyciu stażu zawodowego (praktyki budowlanej), mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Siatka godzin

Wyświetl siatkę godzin.

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny n dyplomie, wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.