Dziekanat

Kontakt: 42631-35-02

Godziny pracy:

Poniedziałek................10-13
Wtorek......................10-13
Środa ..................nieczynny
Czwartek ..................10-13
Piątek ......................10-13

alt

Studia II stopnia

REKRUTACJA:

1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku BUDOWNICTWO w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" trwać będzie dnia 27.01.2014 r.do 21.02.2014 r.  do godz 15:00

2. 25-26.02.2014 r. - rozmowa kwalifikacyjna,

3. 28.02.2014 r.godz 16:00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej szczególów dostępnych jest na stronie: www.rekrutacja.p.lodz.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich II-stopnia na kierunku Budownictwo otrzymuje tytuł magistra inżyniera (mgr inż.).

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku budownictwo lub na kierunku pokrewnym.

Cele kształcenia

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwenci są przygotowani do wykonawstwa obiektów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kierowania zespołami i firmą budowlaną. Dysponują wiedzą z zakresu wykorzystania technik komputerowych i stosowania nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, w nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych lub doktorskich.
Po odbyciu stażu zawodowego (praktyki budowlanej), mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w pełnym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny na dyplomie, wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.

Zasady oceniania

Ogólne metody oceniania i egzaminowania są zgodne z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej. Szczegółowy sposób oceniania oraz składowe oceny końcowej zaliczającej przedmiot są odpowiednio opisane w karcie danego przedmiotu.